Làm chủ cuộc chơi tài chính

 

  • Mặc dù thị trường ngoại hối (Forex) hình thành không bao lâu nhưng lại là một thị trường phát triển mạnh mẽ.
  • Triết lý Do Thái có câu “Trí tuệ mà không biến thành tiền là trí tuệ chết”. Thấm nhuần triết lí sâu xa và rất thực tế đó, những chuyên gia thành công đã có cùng chung 1 tầm nhìn chính là tổng hợp lại những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng 1 chương trình mang tên "Làm Chủ Cuộc Chơi Tài Chính".

KN3211
$99.00

Nội dung

Làm chủ cuộc chơi tài chính
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal