Quantitative Research Nghiên cứu Định lượng trong Quyết định Kinh doanh

Một dự án nghiên cứu định lượng được thực hiện tốt sẽ cung cấp những số liệu thống kê bao quát về thị trường và người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp tự tin hơn khi đưa ra những quyết định kinh doanh. 

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu được vai trò và ứng dụng của nghiên cứu định lượng, các phương pháp thường được sử dụng, cùng với những nguyên tắc, lưu ý quan trọng để đảm bảo chất lượng, hiệu quả nghiên cứu.

KNA6ZA
$49.00

Nội dung

Quantitative Research Nghiên cứu Định lượng trong Quyết định Kinh doanh
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal