Segmentation for Business Growth Phân khúc Thị trường để Tăng trưởng Kinh doanh

Phân khúc thị trường là bước nền tảng, chi phối các quyết định chiến lược trong kinh doanh như lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm mới,... Khóa học này sẽ hướng dẫn 3 cách thức phân khúc thị trường khác nhau: phân khúc sản phẩm, phân khúc người tiêu dùng, và phân khúc ngành hàng. Từ đó, học viên có thể phát triển định hướng xây dựng thương hiệu và mô hình kinh doanh phù hợp.

KNPABH
$59.00
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal